وقتی این نام را انتخاب میکردم مثل بیشتر وقتها یکدفعه لغتها پیدایشان شد. اسپی نام کوتاهی است برای ارجاع به افرادی که فکر میکنند سندرم اسپرگر با دنیایشان همخوانی دارد، یا یک متخصص تشخیص داده که آنها مبتلا به این سندرم هستند. واژه flowery که من گل گلی یا گلدار ترجمه میکنم به نوعی با رفتارهای معمول دخترانه در ذهنم مرتبط میشود، به همراه ظرافت و نشاطی زنانه که کمتر در ظاهر من میشود دید. 

بعدتر ترجمه انگلیسی flowery را دیدم که این صفتی برای زبان هم هست، مثل یک نوشته متکلف، یا همراه با اشاره یا استعاره. خودم فکر میکنم این بخشش هم خیلی همخوانی دارد با زبانم که تا حدود زیادی کشش دارد به ادبی، رسمی، و پیچیده بودن. 

راستی از ماه می سال 2013 که آخرین نسخه راهنمای تشخیص اختلالات روانشناختی (DSM-5) ارائه شد سندرم اسپرگر نیز در زیرمجموعه اختلالات طیف آتیسم قرار گرفت و در تشخیصهای جدیدتر دیگر از این نام استفاده نمیشود.