اگر داستان کوتاهی از نویسنده‌های ایرانی خوانده‌اید که به نظرتان خوب بوده لطفا بنویسید. ممکن است ایده‌ای پیدا کنم و در مسابقه‌ی نقد داستان کوتاه حیرت شرکت کنم.